İHALELER|

53 Kalem Kişisel Koruyucu Donanımları Alım İşi

ihale-9

53 Kalem Kişisel Koruyucu Donanımları Alım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin AdıBELKA ANK. KA. AT. AYK. EN. DE. Bİ. İN. NAK. VE TAH. YEM SAN VE TİC. A.Ş
İdarenin AdresiEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İdarenin Telefon ve Faks Numarası

0312.278.50.65

0312.299.40.60

İhale Kayıt Numarası2020/85265
İdarenin Web Adresi www.belkaas.com.tr
İhale Konusu Malın Niteliği, Türü ve Miktarı

53 Kalem Kişisel Koruyucu Donanımları Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Teslim YeriKişisel koruyucu donanımlar idarenin belirleyeceği adreslere teslim edilecektir.
Teslim Tarihiİhale konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
İhalenin Yapılacağı YerEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İhalenin Tarihi ve Saati19.03.2020 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklif etmiş oldukları malların ulusal veya uluslararası standarda uygun olduğuna dair belgelerin aslını ve/veya idare tarafından onaynanmış suretlerini teklifleri ekinde ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait CE sertifikaları ile malzemelerin teknik özelliklerini gösteren Türçe kataloglarını vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait teknik bilgi sayfasını kaşeli ve imzalı olarak teslim edeceklerdir.

İstekliler idarenin şahit numunelerini Belka A.Ş İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünde önceden görecek olup, müdürlükten aldıkları numune görüldü belgesini teklif dosyasının içinde sunacaklardır.

İstekliler teklif etmiş oldukları malların 1’er adet numunelerini ihalenini yapılacağı toplantı salonunda görevli memura ihale saatinden önce imza karşılığı teslim edip teslim karşılığında alacakları numune teslim formunu ihale teklif zarfının içerisine ekleyip ihale zarflarını teslim edeceklerdir.

Numune vermeyen veya eksik numune veren veya Belka A.Ş İş sağlığı Güvenliği Müdürlüğünden alınmış olan numune görüldü belgesini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhalenin 2. oturumunda komisyonca yapılacak fiziki muayene sonucunda idareye sunulan numuneleri, teknik şartnameye ve/veya idarenin şahit numunelerine uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak olup, sunulan numunenin özel teknik şartnameye ve/veya idarenin şahit numunelerine uygunluğu konusunda tereddüt hasıl olduğunda masrafları istekli tarafından karşılanmak üzere TÜBİTAK veya akredite edilmiş bağımsız laboratuvarda analize ve teste tabi tutulacaktır.

İstekliler ihale kapsamındaki pantolon ve tişört kalemlerine akredite olmuş laboratuvarlarda aşağıda belrtilen analizlere tabi tutacaklar ve test raporlarını ihale dosyasına ekleyeceklerdir.

A-TİŞÖRT İÇİN:
1-Metrekare Ağırlık : TS 251 standardında en az 195 g/m2 olacaktır.
2-Tekstilde Kumaşta yırtılma mukavemeti (Atkı) :TS EN 13937 standardında en az 20 N olacaktır.
3-Tekstilde Kumaşta yırtılma mukavemeti (Çözgü) :TS EN 13937 standardında en az 15 N olacaktır.
4-Tekstilde boyut değişikliği (Atkı) :TS EN İSO 3759 standardında en fazla % 6.64 (+- % 3) olacaktır.
5-Tekstilde boyut değişikliği (Çözgü) :TS EN İSO 3759 standardında en fazla % 3.66 (+- % 3) olacaktır.
6-Pıllıng (Yüzey tüylenmesi boncuklanma) Testi TS EN ISO 12945 standardında en az 4 olacakır.

B-PANTOLON İÇİN
1-Metrekare Ağırlık : TS 251 standardında en az 220 g/m2 olacaktır.
2-Tekstilde Kumaşta yırtılma mukavemeti (Atkı) :TS EN 13937 standardında en az 70 N olacaktır.
3-Tekstilde Kumaşta yırtılma mukavemeti (Çözgü) :TS EN 13937 standardında en az 50 N olacaktır.
4-Tekstilde boyut değişikliği (Atkı) :TS EN İSO 3759 standardında en fazla % 0.65 (+- % 3) olacaktır.
5-Tekstilde boyut değişikliği (Çözgü) :TS EN İSO 3759 standardında en fazla -% 0.41 (+- % 3) olacaktır.
6-Tekstilde sürtünme direnci TS EN 530 standardında 40.000 devirde ipliklerde kopma olmayacaktır.
7-Tekstilde kopma mukavemeti( atkı) : TS EN ISO 13934 standardında en az 750 N olacaktır.
8-Tekstilde kopma mukavemeti (çözgü) : TS EN ISO 13934 standardında en az 1100 N olacaktır.
9-Malzeme cinsi, % 65 pamuk (+-7), %25 polyester ( +-7) ve elastan olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Malzemeler ve Kişisel Koruyucu Donanımların temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Dökümanları

Close Search Window