İHALELER|

Madeni Yağ ve Antifiriz Alım İşi

ihale16

15/09/2020 Tarihinde Saat 15:00’da Belka Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılacak  olan “Şirketimizin Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Madeni Yağ ve Antifiriz Alım İşi” ihalesi için Türkiye’de bu işle iştigal eden bilinen firmalar davet edilmiş olup, davet edilmeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak maksadıyla şartname ve ilgili  dokümanların web sayfamızda yayınlanarak rekabeti artırmak amacıyla açık davet yapılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin AdıBELKA ANK. KA. AT. AYK. EN. DE. Bİ. İN. NAK. VE TAH. YEM SAN VE TİC. A.Ş
İdarenin AdresiEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İdarenin Telefon ve Faks Numarası

0312.278.50.65

0312.299.40.60

İhale Kayıt Numarası2020/463252
İdarenin Web Adresi www.belkaas.com.tr
İhale Konusu Malın Niteliği, Türü ve Miktarı8 Kalem Madeni Yağ ve Antifiriz Alım İşi
S.NoMiktar / AdetAdı Cinsi Niteliği
114.120 KG10W40 MOTOR YAĞI
23.600 KG15W40 MOTOR YAĞI
32.700 KG10 NUMARA HİDROLİK SİSTEM YAĞ
44.500 KG46 NUMARA HİDROLİK SİSTEM YAĞ
5900 KG30 NUMARA TRANSMİSYON SİSTEM
YAĞI
61.800 KG80W90 DİŞLİ SİSTEM YAĞ
77.000 KGKIRMIZI ANTİFİRİZ
8750 ADETANTİFİRİZLİ CAM SUYU ( 5 Litrelik)
Teslim YeriÜrünlerin tamamı idarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.
Teslim TarihiSözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler en geç 15 (Onbeşgün) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
İhalenin Yapılacağı YerEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İhalenin Tarihi ve Saati15.09.2020 – 15:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.1.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  • İstekli firmalar teklif edeceği her ürün için marka (tek marka olacak) ve ürün adlarını ve markalarını teklif dosyalarında ayriyeten liste halinde açıkça belirtecektir.
  • İhaleye katılacak firmalar ISO Kalite Sistem Belgesi (Üretimi de kapsayan) ve Petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi bir laboratuardan alınmış belgenin suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.
  • İsteklilerin teklif ettiği yağların Türkçe katalogları veya her bir kalem için ayrı ayrı verecekleri yağın ilgili sayfalarını onaylı olarak vereceklerdir. Katalogda olmayan yağ teklifleri geçersizdir.
  • Madeni yağlar, evsafa uygun olacak ve teknik şartnamede belirtilen performans değerlerini sağlayacaktır.
  • İsteklilerin teklif edeceği ürünler üretici firmaların son 1 yıl içerisinde ürettiği ürünler olacaktır..
  • İsteklilerin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş./ Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş / Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8.Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare  uygun gördüğü takdirde açık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.

İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12.Diğer hususlar:

İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede idare uygun gördüğü takdirde açık eksiltme yapacaktır. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

*İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden satın almaları zorunludur.* 

İhale Dökümanları

Comments are closed.

Close Search Window