İHALELER|

120 Adet Tuz Serici ve 120 Adet Ön Kar Bıçağı Alım İşi

ihale20

30/09/2020 Tarihinde Saat 14:30’da Belka Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılacak olan “Tuz Serici ve Ön Kar Bıçağı Alım İşi” ihalesi için Bu işle iştigal eden bilinen firmalar davet edilmiş olup, davet edilmeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak maksadıyla şartname ve ilgili dokümanların web sayfamızda yayınlanarak rekabeti artırmak amacıyla açık davet yapılmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesine göre açık ihale usulü ve 2020/498562 ihale kayıt numarası ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin AdıBELKA ANK. KA. AT. AYK. EN. DE. Bİ. İN. NAK. VE TAH. YEM SAN VE TİC. A.Ş
İdarenin AdresiEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İdarenin Telefon ve Faks Numarası

0312.278.50.65

0312.299.40.60

İdarenin Web Adresi www.belkaas.com.tr
İhale Kayıt Numarası2020/498562
İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresihttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Malın Niteliği, Türü ve Miktarı120 Adet Tuz Serici ve 120 Adet Ön Kar Bıçağı
İhale Konusu Malın Niteliği, Türü ve Miktarı120 Adet Tuz Serici ve 120 Adet Ön Kar Bıçağı
İhale Konusu Malın Teslim YeriÜrünlerin tamamı idarenin belirlediği adrese teslim edilerek montajı yapılacaktır.
İhale Konusu Malın Teslim Programı

40 adet Tuz Serici ve 40 adet Ön Kar Bıçağı = İşe başlama tarihinden itibaren 40 gün sonra teslim edilecektir.

50 adet Tuz Serici ve 50 adet Ön Kar Bıçağı = İşe başlama tarihinden itibaren 75 gün sonra teslim edilecektir.

30 adet Tuz Serici ve 30 adet Ön Kar Bıçağı = İşe başlama tarihinden itibaren 90 gün sonra teslim edilecektir.

İhalenin Yapılacağı YerEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İhalenin Tarihi ve Saati30.09.2020 – 14:30

4.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Tuz Serici imalatçısı ISO 9001:2008 veya sonraki versiyonu Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olacak, belge teslimatta verilecektir.

2-Üretici firma Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olacaktır.

3-Firma, aracın ve üst yapının, Karayolları Trafik Kanununa AİTM’ye uygun olarak üretildiğini belgeleyen tescil için gerekli TSE onaylı üst yapı projesini hazırlatacak ve muayenede hazır bulundurulacaktır.

3-Firma, TSE’den alınmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (kar bıçağı-TS EN 15583-1) sunacaktır.

4-Firma, TSE’den alınmış Karla Mücadele Makinaları Güvenlik Kuralları Belgesini (TS EN 13021+A1) sunacaktır.

5-Tuz Serici ve Ön Kar Bıçağı CE işaretine haiz olacak ve teslimatta CE uygunluk belgesi firma tarafından ibraz edilecektir.

6-Birimler üzerinde bulunması gereken ve operatörün kullanacağı tüm ikaz ve talimat plakaları vb. Türkçe basımlı olacaktır.

7-Tuz serici ve kar bıçağının montajı, takılacağı aracın damperinde yapılacak tadilat yükleniciye aittir. Yapılması gereken tadilat İdarenin onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

8-Ekipmanların monte edileceği araçlarda motor PTO özelliği bulunacak olup, yüklenici tarafından bu motor PTO’dan tahrik alan bir hidrolik sistem tesis edilecektir. Ekipmanların tahriki bu hidrolik sistem ile sağlanacaktır.

9-Ekipmanların monte edileceği araçlarda ön kar küreme bağlantı pleyti bulunmamakta olup, yüklenici tarafından yapılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5.İHALE DÖKÜMANIN GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI :
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş./ Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş / Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8.Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde açık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.

İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür. 

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12.Diğer hususlar:

İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede idare uygun gördüğü takdirde açık eksiltme yapacaktır. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

*İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden satın almaları zorunludur.*

İhale Dökümanları

Comments are closed.

Close Search Window