İHALELER|

15 Adet Akaryakıt Tankeri, 2 Adet Kamyon Üzeri Hiyap Vinç ve 2 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alım İşi

15 Adet Akaryakıt Tankeri, 2 Adet Kamyon Üzeri Hiyap Vinç ve 2 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alım İşi

28/10/2019 tarihinde Saat 11:00’da Belka Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek San. ve Tic. A.Ş tarafından ” 15 adet Akaryakıt Tankeri, 2 adet Kamyon Üzeri Hiyap Vinç ve 2 adet Lastik Tekerli Ekskavatör kiralanması hizmet alımı  için yapılacak olan  ihalede bu işle iştigal eden bilinen firmalar davet edilmiş olup, davet edilmeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak maksadıyla şartname ve ilgili dokümanların web sayfamızda yayınlanarak rekabeti artırmak amacıyla açık davet yapılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin Adı BELKA ANK. KA. AT. AYK. EN. DE. Bİ. İN. NAK. VE TAH. YEM SAN VE TİC. A.Ş
İdarenin Adresi Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İdarenin Telefon ve Faks Numarası 0312.278.50.65 0312.299.40.60
İdarenin Web Adresi  www.belkaas.com.tr
İhale Konusu Malın Niteliği, Türü ve Miktarı 3 Kısım İş Makinesi kiralama hizmet alım işi
S.No Miktar / Adet Adı Cinsi Niteliği
1 15 Adet Akaryakıt Tankeri
2 2 Adet Kamyon Üzeri Hiyap Vinç
3 2 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
İşin Yapılacağı Yer Ankara Mücavir alan sınırları içerisinde yapılacaktır.
İşin Süresi İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür
İhalenin Yapılacağı Yer Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İhalenin Tarihi ve Saati 28.10.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.1. İhale konusu araçların satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  • İstekli firmalar teklif edeceği araçlara ait marka, model teklif dosyalarında ayriyeten araçlara ait bilgileri  liste halinde açıkça belirterek vereceklerdir.
  • İstekli firmalar araçlara ait katalog ve tanıtıcı dokümanları teklif dosyası ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası)  karşılığı Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş./ Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş / Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, her bir kalem için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir kalemi miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8.Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare  uygun gördüğü takdirde açık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.

İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12.Diğer hususlar:

  • İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  • Bu ihalede idare uygun gördüğü takdirde açık eksiltme yapacaktır. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

*İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden satın almaları zorunludur.* 

İhale Dökümanları

Comments are closed.

Close Search Window