İHALELER|

8 Adet Otobüs, 17 Adet Binek Araç ve 1 Adet Asfalt Tamir Aracı (Robot) Satın Alınması Mal Alım İhalesi İşi

8-adet-otobus-17-adet-binek-tip-ve-1-adet-asfalt-tamir-araci-robot-satin-alinmasi-2

8 Adet Otobüs, 17 Adet Binek Araç ve 1 Adet Asfalt Tamir Aracı (Robot) Satın Alınması Mal Alım İhalesi İşi​ İçin Zeyilname Yayınlanmıştır.

25/10/2019 Tarihinde Saat 14:30’da Belka Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek San. ve Tic. A.Ş tarafından ” 8 Adet Otobüs, 1  Adet Asfalt Tamir Bakım (Robot)  Aracı ve 17 Adet Binek Tip Aracın” satın alınması için yapılacak olan  ihalede bu işle iştigal eden bilinen firmalar davet edilmiş olup, davet edilmeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak maksadıyla şartname ve ilgili dokümanların web sayfamızda yayınlanarak rekabeti artırmak amacıyla açık davet yapılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin AdıBELKA ANK. KA. AT. AYK. EN. DE. Bİ. İN. NAK. VE TAH. YEM SAN VE TİC. A.Ş
İdarenin AdresiEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İdarenin Telefon ve Faks Numarası

0312.278.50.65

0312.299.40.60

İdarenin Web Adresi www.belkaas.com.tr
İhale Konusu Malın Niteliği, Türü ve Miktarı 3 Kısım Araç Alımı
S.NoMiktar / AdetAdı Cinsi Niteliği
18 AdetOtobüs
217 AdetBinek Araç
31 AdetAsfalt Tamir Bakım (Robot) Aracı
Teslim YeriEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
Teslim TarihiSözleşmenin imzalanmasına müteakip;
Otobüsler en geç 90 (doksan), Binek Tip Araçlar 60 (atmış), Asfalt Tamir Aracı 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
İhalenin Yapılacağı YerEsertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
İhalenin Tarihi ve Saati25.10.2019 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.1. İhale konusu araçların satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 • İstekli firmalar teklif edeceği araçlara ait marka, model (tek marka olacak) teklif dosyalarında ayriyeten araçlara ait bilgileri liste halinde açıkça belirterek vereceklerdir.
 • İstekli firmalar araçlara ait katalog ve tanıtıcı dokümanları teklif dosyası ile birlikte sunacaklardır.
  Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler;
 • İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 • Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 • Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,
 • İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
  (isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya/belgeler şunlardır)
 • İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi,
 • İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
 • İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
 • İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
 • Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş./ Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş / Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8.Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde açık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.
İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12.Diğer hususlar:

İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede idare uygun gördüğü takdirde açık eksiltme yapacaktır. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

*İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden satın almaları zorunludur.*

İhale Dökümanları

Comments are closed.

Close Search Window

İhale Duyurusu

592 Adet Araç Kasko Sigortası ve 155 Adet İş Makinesi Makine Kırılma Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi İhalesi

30.04.2024 - 14:00